Οδηγός Σπουδών

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δείτε: Πρόγραμμα Σπουδών | Λίστα Μαθημάτων | Οδηγός Σπουδών | Λίστα Συγγραμμάτων

Ταξινόμηση κατά εξάμηνο:
1ο εξάμηνο | 2ο εξάμηνο | 3ο εξάμηνο | 4ο εξάμηνο | 5ο εξάμηνο | 6ο εξάμηνο | 7ο εξάμηνο | 8ο εξάμηνο | 9ο εξάμηνο

Ταξινόμηση κατά τομέα:
Ενεργειακών Συστημάτων | Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής | Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών | Ξένων Γλωσσών | Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής | Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ταξινόμηση κατά διδάσκων:
Κατάλογος Διδασκόντων

Πλήρης Κατάλογος Μαθημάτων

Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων

Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών

Κύριο Άρθρο: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών

Ιστορική εξέλιξη ηλεκτρικών μηχανών.

Μετασχηματιστές: Βασικές αρχές λειτουργίας, μονοφασικοί μετασχηματιστές, αυτομετασχηματιστές, μετασχηματιστές ρύθμισης τάσης, μετασχηματιστές μετρήσεως, τριφασικοί μετασχηματιστές.

Μηχανές συνεχούς ρεύματος: Συγκρότηση, αρχή λειτουργίας, χαρακτηριστικές λειτουργίας εφαρμογές.

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος: Σύγχρονες μηχανές: συγκρότηση, αρχή λειτουργίας, μηχανές με κυλινδρικό δρομέα και μηχανές με εκτύπους πόλους, εφαρμογές.

Ασύγχρονες μηχανές: Συγκρότηση, αρχή λειτουργίας, μηχανές δρομέα κλωβού (βραχυκυκλωμένου δρομέα) και μηχανές τυλιγμένου δρομέα (με δακτυλίους), εφαρμογές.

Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Κύριο Άρθρο: Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος
 • Εισαγωγικά στοιχεία για τις τεχνικές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμογές τους. εύξη και απόζευξη ηλεκτρικών κυκλωμάτων με παθητικά φορτία (ωμικό-επαγωγικό, κ.λ.π).
 • Ημιαγωγοί ισχύος (δίοδοι, θυρίστορς, GTO, BJT, MOSFET, IGBT, IGT): αρχές λειτουργίας στη μόνιμη και δυναμική τους συμπεριφορά και βασικές εφαρμογές.
 • Ελεγκτές: εισαγωγή, λειτουργία, απλά κυκλώματα.
 • Ανορθωτές: Βασικές διατάξεις, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές.
 • Μετατροπείς (DC/DC,DC/AC και AC/AC): Βασικές διατάξεις, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές.
 • Φίλτρα: Ανώτερες αρμονικές, Φίλτρα εξάλειψης ανώτερων αρμονικών και φίλτρα εισόδου.
 • Εισαγωγή στη χρήση του προγράμματος SPICE για την προσομοίωση κυκλωμάτων ηλεκτρονικής ισχύος.

Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κύριο Άρθρο: Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων

Κύριο Άρθρο: Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων
 • Βασικοί μηχανισμοί φθοράς και θραύσης στοιχείων μηχανών.
 • Κόπωση, επιφανειακή φθορά, μηχανισμοί διάβρωσης και διάδοσης ρωγμών.
 • Σύντομη εισαγωγή στην τεχνολογία μετρήσεων επιτάχυνσης, ήχων, υπερήχων, οπτικών αισθητηρίων, αισθητηρίων θέσης,μέτρησης καυσαερίων, θερμοκρασίας, μετρήσεις παραμόρφωσης, τάσης δυνάμεων, κ.λ.π.
 • Σύντομη εισαγωγή στην ανάλυση σημάτων μηχανολογικών συστημάτων με χρήση μετασχηματισμών Fourier, Wavelets και Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων. Διάγνωση Βλαβών.
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων (μέση Τιμή, Τυπική Απόκλιση, Κύρτωση, Κινητός Μέσος Όρος, Ροπές κ.λ.π.).
 • Τεχνικές Feature Extraction. Φασματική ανάλυση σημάτων. Παρεμβολή Fourier. Νόρμες διανυσματικών συναρτήσεων (RMS, Ενέργεια Ταλαντώσεων, Νόρμα robenious. Mήκος Καμπύλης, κ.ά). Σύγκριση και Ποιοτική ανάλυση διαδικασιών Feature Extraction, t-Test και άλλοι δείκτες ποιότητας. Στοιχεία Πρόγνωσης Βλαβών. Αξιοπιστία πρόγνωσης.
 • Τεχνικές εφαρμογές: Έδρανα κύλισης, οδοντωτοί τροχοί πλανητικά συστήματα μειωτήρων στροφών και θερμικές στροβιλομηχανές.

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Κύριο Άρθρο: Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
Εισαγωγή. Ενέργεια. Θερμοδυναμικές ιδιότητες. Θερμοκρασία-θερμόμετρα. Πίεση-Μανόμετρα. Θερμότης-Θερμιδόμετρα. Καταστατικαί εξισώσεις υλικών. Στοιχεία κινητικής θεωρίας αερίων. Νόμοι Bοyle-Mariotte, Dάltόn, Avogadro. Ιδανικά αέρια. Αέριο Van der Waals. Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα. Εσωτερική ενέργεια. Ενθαλπία. Θερμικοί κύκλοι. Κύκλος Carnot. Βαθμός αποδόσεως θερμικού και ψυκτικού κύκλου. Αντιστρεπτές μεταβολές. Δεύτερον Θερμοδυναμικό αξίωμα. Εντροπία. Θεώρημα Clausius. Εντροπία ιδανικού αερίου. Αρχή αυξήσεως εντροπίας. Θερμικές μηχανές. Αεροσυμπιεστές.

Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών
Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό και μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Προστασία υπερεντάσεως στις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσεως (διατάξεις προστασίας, χαρακτηριστικές λειτουργίας τους και επιλογική συνεργασία διατάξεων προστασίας). Προστασία μετασχηματιστών διανομής. Προστασία κινητήρων. Επιτρεπόμενες εντάσεις λειτουργίας, υπερφορτίσεως και βραχυκυκλώσεως καλωδίων και εναερίων γραμμών χαμηλής και μέσης τάσεως. Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσεως και εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ολοκληρωμένη πρότυπη μελέτη ηλεκτρικής εγκαταστάσεως φωτισμού και κινήσεως.

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
Βασικές αρχές. Εξέλιξη και χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανών. Μαγνητικό πεδίο. Τάση. Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Ηλεκτρομαγνητική ροπή. Απώλειες σιδήρου. Σκέδαση. Μετασχηματιστές. Συγκρότηση μετασχηματιστών. Εξισώσεις και ισοδύναμα κυκλώματα. Αυτομε-τασχηματιστές. Μετασχηματιστές τάσεως και εντάσεως. Τριφασικοί μετασχηματιστές. Λειτουργία. Θόρυβος μετασχηματιστών. Θέρμανση μετασχη ματιστών. Μηχανές συνεχούς ρεύματος. Συγκρότηση μηχανών συνεχούς ρεύματος. Τυλίγματα. Τάση. Ηλεκτρομαγνητική ροπή. Συνιστάμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Συνδεσμολογία και χαρακτηριστικές λειτουργίες. Εκκίνηση και πέδηση κινητήρων. Πρακτικές ασκήσεις.

Μεταφορά Θερμότητας

Κύριο Άρθρο: Μεταφορά Θερμότητας

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, δε θα διδαχθεί το μάθημα.

Εισαγωγή στα φαινόμενα μεταφοράς και στη Μηχανική των ρευστών. Μετάδοση θερμότητας με αγωγιμότητα. Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Μετάδοση θερμότητας με μεταφορά. Οριακό στρώμα. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Αριθμοί Grashof, Reynolds, Prandtl, Mach, Peclet. Συντελεστές μεταφοράς. Θερμική ροή και αντίσταση. Ηλεκτρικό ανάλογο. Εναλλάκτες θερμό τητας. Ομορροή, αντιρροή και διασταυρούμενη ροή. Χρονικά μεταβαλλόμενη ροή θερμότητας. Θερμική ακτινοβολία. Νόμοι Planck, Wien, Kirchoff, Lambert. Μαύρο, φαιό, διαφανές σώμα. Ακτινοβολία στερεών και αερίων.

Σχεδιασμός Συστημάτων Φωτισμού Χώρων

Κύριο Άρθρο: Σχεδιασμός Συστημάτων Φωτισμού Χώρων
Φωτομετρικά μεγέθη. Λαμπτήρες & Φωτιστικά σώματα. Ποσότητα & ποιότητα φωτισμού εσωτερικών χώρων. Οδικός φωτισμός. Φωτισμός υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή

Κύριο Άρθρο: Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή
Τεχνικές CAD. Τεχνική σχεδίαση με εργαλεία CAD. Εισαγωγή στο μηχανολογικό σχέδιο. Κανονισμοί. Σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων. Μέθοδοι σχεδίασης, όψεις, τομές, διαστάσεις, κοχλίες, περικόχλια, σπειράματα, εφαρμογές. Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο. Κανονισμοί. Σύμβολα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Εισαγωγή στο βιομηχανικό σχέδιο. Κυκλώματα με ηλεκτρονόμους. Εφαρμογές.

Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας

Κύριο Άρθρο: Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
Βασικές αρχές τυποποίησης. Εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα - ορισμοί. Από τι αποτελείται ένα πρότυπο. Πιστοποίηση, Διακρίβωση, Διαπίστευση - ορισμοί. Συστήματα διαχείρισης της Ποιότητας - Θεμελιώδεις αρχές και Λεξιλόγιο. ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ. Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - Νέα προσέγγιση - Σήμανση CE. Διαδικασία πιστοποίησης. Σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας. Σύστημα διαχείρισης Περιβάλλοντος. Σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ. Φορέας ελέγχου, πιστοποίησης συστήματος, πιστοποίησης προσώπων, πιστοποίησης προϊόντων. Εργαστήριο διακρίβωσης. Τυποποίηση σε θέματα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής

Αναγνώριση Προτύπων

Κύριο Άρθρο: Αναγνώριση Προτύπων

H θεματολογία του μαθήματος είναι : Πρότυπα και χαρακτηριστικά, εξαγωγή χαρακτηριστικών. Ταξινόμηση (classification), αναγνώριση σχημάτων και επιφανειών με πρότυπα. Στατιστικές μέθοδοι στην αναγνώριση προτύπων. Μοντέλα αντικειμένων και κατάταξη (Matching). Κανόνες απόφασης του κοντινότερου γείτονα καθώς και μεθοδολογίες ελάττωσης του αριθμού των προτύπων. Μεθοδολογίες επιλογής χαρακτηριστικών στο χώρο προτύπων με έμφαση στην ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσώνκαι στην διακριτική ανάλυση. Μέθοδοι "διδασκαλίας" με και χωρίς ελεγκτή (supervised and unsupervised training). Νευρωνικά Δίκτυα σε αναγνώριση προτύπων.

Ο καθηγητής χρησιμοποιεί δικές του διαφάνειες για να κάνει το μάθημα και κυρίως το περιεχόμενο αυτών ζητείται και στη προφορική εξέταση. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι και το βιβλίο που προτείνεται κυρίως στην επίλυση και την καλύτερη κατανόηση των ενδιάμεσων εργασιών καθώς και της τελικής εργασίας που δίνονται.

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Κύριο Άρθρο: Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές. Λόγος απόρριψης κοινού ρυθμού. Χαρακτηριστικές μεταφοράς. Η έννοια και τα αποτελέσματα της ανάδρασης στους τελεστικούς ενισχυτές. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Μαθηματικές λειτουργίες με τη χρήση τελεστικών ενισχυτών. Ταλαντωτές. Γεννήτριες τριγωνικών, τετραγωνικών και άλλων κυματομορφών. Άλλες εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Ενεργά φίλτρα. Σχεδιασμός όλων των κατηγοριών ενεργών φίλτρων. Αναλογικός συγκριτής. Συνδεσμολογίές συγκριτών. Γραμμικοί ρυθμιστές τάσης. Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό. Είδη μετατροπέων και χαρακτηριστικά. Χρονοκυκλώματα. Μονοσταθείς και ασταθείς ταλαντωτές. Ταλαντωτές με πύλες, με διακριτά στοιχεία και με ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Εφαρμογές.

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Κύριο Άρθρο: Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών. Αρχιτεκτονική δικτύων υπολογιστών. Πακέτα και στατιστική πολύπλεξη. Μετάδοση σημάτων, κωδικοποίηση, αξιοπιστία και απόδοση. Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων. Έλεγχος ισοτιμίας, έλεγχος αθροίσματος, κυκλικός έλεγχος πλεονάσματος. Επαναμεταφορά δεδομένων. Κυλιόμενο παράθυρο. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Τεχνολογία Ethernet, Token Ring/FDDI, ATM, Wireless. Εκτεταμένα τοπικά δίκτυα. Πρωτόκολλα γεφυρών. Μεταγωγή δεδομένων. Αρχιτεκτονική μεταγωγέων. Εικονικό κύκλωμα. Μοντέλο αυτοδύναμων πακέτων.

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Κύριο Άρθρο: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Το μάθημα εστιάζει στα πρωτόκολλα και τους μηχανισμούς διαδικτύωσης, με κυρίαρχα σημεία τον έλεγχο και την αποφυγή της συμφόρησης, τον έλεγχο της ροής δεδομένων, την ονοματοδοσία και την αρχιτεκτονική του Διαδικτύου. Επιπλέον, παρουσιάζεται η εξέλιξη του Διαδικτύου και οι μελλοντικές προοπτικές του. Το εργαστήριο του μαθήματος επικεντρώνει στην κατανόηση των μηχανισμών και το σχεδιασμό των διαδικτυακών πρωτοκόλλων με τη χρήση του δικτυακού προσομοιωτή.

Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Κύριο Άρθρο: Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Θεωρία Αρίστου Ελέγχου: Προβλήματα ακροτάτων με περιορισμούς ισότητας.
 • Μη γραμμικός Προγραμματισμός.
 • Λογισμός Μεταβολών.
 • Αρχή του Μεγίστου.
 • Θεωρία Hammilton-Jacobi.
 • To πρόβλημα της Ανίχνευσης.
 • Προβλήματα ελαχίστου χρόνου και έλεγχος "Bang-Bang".
 • Αναγνώριση Συστημάτων: Μέθοδοι αναγνώρισης παραμετρικών μοντέλων.
 • Διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο.
 • Σύγκριση των μεθόδων εκτίμησης.
 • Θεωρία Εκτίμησης: Εκτίμηση Μέγιστης πιθανότητας.
 • Το όριο Cramer-Rao.
 • Επαναληπτική Εκτίμηση.
 • Φιλτράρισμα Wiener.

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Κύριο Άρθρο: Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη, Ηλεκτρικές Μονάδες.
 • Καταγραφή και επεξεργασία πραγματικών δεδομένων, σφάλματα μετρήσεων.
 • Γειώσεις, σήματα παρενόχλησης και θωράκιση, διακόπτες.
 • Αντιστάτες, Πυκνωτές και πηνία.
 • Μετασχηματιστές.
 • Βολτόμετρα, Αμπερόμετρα, Αναλογικοί και Ψηφιακοί Μετρητές.
 • Σήματα εναλλασόμενου ρεύματος.
 • Ταλαντωτές, Γεννήτριες παλμών, παλμογράφος.
 • Τροφοδοτικά, ηλεκτρνοικοί μεταδότες.
 • Μέτρηση ισχύος και ενέργειας χαμηλών συχνοτήτων.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Συμβολισμοί και Μονάδες, Φορτίο, Τάση και Ενέργεια.
 • Γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα κυκλώματα.
 • Σήματα και κυμματομορφές.
 • Νόμοι των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.
 • Στοιχεία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.
 • Μέθοδοι Κόμβων και Βρόχων.
 • Ισοδύναμα Κυκλώματα.
 • Πρωτοτάξια και Δευτεροτάξια Κυκλώματα.
 • Κρουστικές συναρτήσεις και μεταβλητές κατάστασης.
 • Τοπολογία δικτύων και γενικές μέθοδοι ανάλυσης ωμικών κυκλωμάτων με Η/Υ.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Απόκριση στην Ημιτονοειδή Μόνιμη Κατάσταση.
 • Απόκριση Συχνότητας.
 • Το φαινόμενο του Συντονισμού.
 • Διαγράμματα Αποκρίσεως Συχνότητας
 • Ισχύς και ενέργεια στην Ημιτονοειδή Μόνιμη Κατάσταση.
 • Τριφασικά Κυκλώματα.
 • Μη ισορροπημένα τριφασικά κυκλώματα.
 • Μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος.
 • Μετασχηματισμός Fourrier.
 • Ανάλυση κυκλωμάτων σε σειρές Fourrier.
 • Δίθυρα Δίκτυα.

Ηλεκτρονικός Θόρυβος

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρονικός Θόρυβος
Εισαγωγή στον Ηλεκτρονικό Θόρυβο. Βασικές μαθηματικές γνώσεις. Θερμικός Θόρυβος αντιστάσεως. Ισοδύναμα κυκλώματα. Μικροσκοπική θεώρηση θερμικού θορύβου. Μέγεθος θερ-μικού θορύβου. Θόρυβος βολής σε δίοδο επαφής p-n. 1/f θόρυβος. Θόρυβος σε τρανζίστορ επαφών. Θόρυβος σε τρανζίστορ FET και MOSFET. Θόρυβος σε κυκλώματα μιας θύρας. Θόρυβος σε κυκλώματα δύο θυρών. Δείκτης θορύβου. Θερμοκρασία θορύβου. Θόρυβος σε ενισχυτές με τρανζίστορ επαφών. Θόρυβος στους ενισχυτές με τρανζίστορ FET και MOSFET. Θόρυβος στους φωρατές. Θόρυβος στους ταλαντωτές. Θόρυβος ψηφιακών συστημάτων.

Κβαντικοί Υπολογιστές

Κύριο Άρθρο: Κβαντικοί Υπολογιστές

Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι ένα νέο είδος υπολογιστών των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε κβαντομηχανικά φαινόμενα. Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν μεταξύ άλλων να ερευνήσουν με πρωτοφανή ταχύτητα τεράστιες και αδόμητες βάσεις δεδομένων, να σπάσουν κάθε γνωστό κρυπτογραφικό κώδικα, να προσομοιώσουν πολύπλοκες διεργασίες και φαινόμενα, και να επιλύσουν προβλήματα τα οποία είναι πρακτικά αδύνατον να λυθούν από τους σημερινούς υπολογιστές, που ονομάζονται πλέον «κλασικοί υπολογιστές».

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισάγει τον φοιτητή στο πεδίο των κβαντικών υπολογιστών και έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτούνται γνώσεις κβαντικής μηχανικής. Ο φοιτητής εισάγεται βήμα-βήμα στις βασικές έννοιες των κβαντικών υπολογιστών. Όλα τα θέματα παρουσιάζονται αναλυτικά χωρίς να παραμένει αδιευκρίνιστο κανένα σημείο.

Για να βοηθηθεί ακόμη περισσότερο ο φοιτητής, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται αναλυτικά παραδείγματα. Κάθε φοιτητής λαμβάνει (σε CD) και έναν προσομοιωτή κβαντικού υπολογιστή, τον QCS, που αναπτύχθηκε από τον διδάσκοντα. Ο φοιτητής μπορεί να εκτελέσει όλους τους κβαντικούς υπολογισμούς και όλους τους κβαντικούς αλγορίθμους που θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιώντας τον QCS. Μπορεί επίσης να εκτελέσει και δικούς του κβαντικούς υπολογισμούς.

Τα τρία θέματα ενδιάμεσης αξιολόγησης του μαθήματος συμπεριλαμβάνουν και τη χρήση του QCS.

Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές

Κύριο Άρθρο: Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές

H θεματολογία του μαθήματος είναι :

Τεχνολογικά θέματα σχεδίασης και κατασκευής ψηφιακών συστημάτων με μικροεπεξεργαστές και περιφερειακές τους μονάδες. Μελέτη των αρτηριών σε συστήματα υπολογιστών και μικροϋπολογιστών. Οργάνωση της μνήμης. Τεχνικές διευθυνσιοδότησης διακοπές. Ολοκληρωμένα κυκλώματα προσαρμογής περιφερειακών μονάδων μικροεπεξεργαστών. Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών. Αssembly. Προγράμματα Αssembler-Macros-Ρουτίνες. Τεχνικές για είσοδο/έξοδο δεδομένων, Α/D, D/Α, ηλεκτρομηχανικά interfaces, μαγνητικά συστήματα μνήμης. Περιγραφή μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Μικροϋπολογιστές των 32 bίts. Εργαστήριο με microprocessor development boards.

Μικροηλεκτρονική

Κύριο Άρθρο: Μικροηλεκτρονική

Το μάθημα της «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» έχει ως στόχο την μελέτη των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων και των Μικροηλεκτρονικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.

Οι Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις (όπως η επαφή p-n, το διπολικό τρανζίστορ, το τρανζίστορ MOSFET), αλλά και τα Μικροηλεκτρονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (όπως οι λογικές πύλες, οι αριθμητικές μονάδες, οι μνήμες και οι επεξεργαστές), είναι κατασκευασμένες από ημιαγωγικά υλικά. Για τον λόγο αυτό το μάθημα αρχίζει με την μορφή των ενεργειακών ταινιών στους ημιαγωγούς, τις ιδιότητες των ημιαγωγών και την κίνηση των φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος στους ημιαγωγούς.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία των βασικών μικροηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, δηλαδή της επαφής p-n, του διπολικού τρανζίστορ, του τρανζίστορ MOSFEΤ, του φωτοβολταϊκού στοιχείου, της LED και του LASER.

Στο τρίτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται τα κυκλώματα των λογικών πυλών και η μέθοδος σύνθεσης και σχεδιασμού λογικών κυκλωμάτων που υλοποιούν συναρτήσεις Boole. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μέθοδος υπολογισμού των χρονικών καθυστερήσεων και της συχνότητας λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και επεξεργαστών. Το μάθημα τελειώνει με τις μνήμες RAM, DRAM, ROM και Flash.

Η οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος σε ενότητες είναι η εξής:

 1. Ιδιότητες των Ημιαγωγών
 2. Κίνηση των Φορέων στους Ημιαγωγούς
 3. Η Επαφή p-n
 4. Το Διπολικό Τρανζίστορ
 5. Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις (Φωτοβολταϊκά στοιχεία, LED, LASER)
 6. Το Τρανζίστορ MOSFET
 7. Κατασκευή Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων και Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 8. Λογικές Πύλες Τεχνολογίας CMOS
 9. Σχεδιασμός Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων CMOS
 10. Χρονικές Καθυστερήσεις και Συχνότητες Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 11. Μνήμες ROM, RAM, DRAM, Flash

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Κύριο Άρθρο: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην διδασκαλία της σχεδίασης των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολυ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI). Τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι τα παρακάτω:

 • Σχεδίαση λογικών πυλών και ακουλουθιακών στοιχείων σε CMOS
 • Φυσική σχεδίαση των ψηφιακών κυκλωμάτων
 • Η σχεδίαση ενός μικρού ολοκληρωμένου κυκλώματος: Ο δρόμος από την ιδεά στο φυσικό σχέδιο
 • Οι ιδιότητες των τρανζίστορ NMOS και PMOS. Τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και οι παραμέτροι που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Διακυμάνσεις κατά την κατασκευή
 • Καθυστέρηση κυκλωμάτων
 • Η συνεισφορά των καλωδίων
 • Χρονισμός ψηφιακών κυκλωμάτων. Διαμοίραση ρολογιού.
 • Κατανάλωση ισχύος
 • Σχεδίαση Mνημών (SRAM, DRAM, CAM).
 • Μεθοδολογίες αυτοματοποιημένης σχεδίασης. Εργαλεία σχεδιασμού.

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Κύριο Άρθρο: Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Υλικό και Λογισμικό, Αριθμητικά Συστήματα, Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Σύστημα Μνήμης, Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης, Αποκωδικοποίηση Μνήμης, Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων, Κρυφή Μνήμη, Ιδεατή Μνήμη, Οργάνωση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή, Εντολές, Είδη Εντολών Γλώσσας Μηχανής, Τρόποι Διευθυνσιοδότησης της Κύριας Μνήμης, Είδη και Μέγεθος Τελεστών, Ταξινόμηση Υπολογιστών βάσει του Συνόλου Εντολών, Κωδικοποίηση του Συνόλου Εντολών, Μονάδα Ελέγχου, Αλγοριθμικές Μηχανές Καταστάσεων, Διαγράμματα ASM, Χρονι-

σμός, Υλοποίηση Υποσυστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων, Υλοποίηση Μονάδας Ελέγχου, Τεχνολογία Μνημών, Ιεραρχία Μνήμης, Τοπικότητα Αναφορών, Απόδοση Ιεραρχικής Μνήμης, Κρυφή Μνήμη, Διαχείριση Μπλοκ Πληροφορίας, Αρτηρίες, Είδη Αρτηριών, Σύγχρονες και Ασύγχρονες Αρτηρίες, Ταχύτητα Αρτηρίας, Χρήση της Αρτηρίας και Διαιτησία, Μέθοδοι Ελέγχου της Διαδικασίας Εισόδου/Εξόδου, Διευθυνσιοδότηση των Μονάδων Εισόδου/Εξόδου, Ο Ρόλος του Λειτουργικού Συστήματος στη Διαδικασία Εισόδου/Εξόδου, Συμμετοχή της ΚΜΕ στη Διαδικασία Εισόδου/Εξόδου, Ασκήσεις.

Πολυμέσα

Κύριο Άρθρο: Πολυμέσα

H θεματολογία του μαθήματος είναι : Γνωριμία με πολυμέσα, εισαγωγή, χαρακτηριστικά συστημάτων πολυμέσων, διάδοση πολυμέσων, Τεχνολογία πολυμέσων, ψηφιακή αναπαράσταση πληροφορίας, πολυμέσα και κείμενο - εικόνα - ήχος - video, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα και εφαρμογές πολυμέσων, ανάπτυξη εφαρμογών.

Το μάθημα γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί δικές του διαφάνειες για να κάνει το μάθημα και κυρίως το περιεχόμενο αυτών ζητείται και στη γραπτή εξέταση πέραν του βιβλίου. Παράλληλα σε ορισμένα μαθήματα δείχνονται κάποια σύγχρονα παραδείγματα πολυμέσων που υπάρχουν. Επίσης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνεται μια προαιρετική, προσθετική εργασία που μπορεί να είναι προγραμματιστική ή βιβλιογραφική και έχει διορία μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Σήματα και Συστήματα

Κύριο Άρθρο: Σήματα και Συστήματα
 • Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα
 • Μετασχηματισμοί Laplace.
 • Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμός Laplace σε αναλογικά συστήματα.
 • Μετασχηματισμός Ζ
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Αναδρομικές Εξισώσεις
 • Συνέλιξη, Συνάρτηση συστήματος, απόκριση συχνότητας αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων.
 • Σύνθεση αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων με παθητικά και ενεργητικά στοιχεία.
 • Προσομοίωση αναλογικών συστημάτων σε ψηφιακά συστήματα.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Κύριο Άρθρο: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Εισαγωγικές και μαθηματικές έννοιες
 • Ανάλυση: Εύρεση μαθηματικών προτύπων συστημάτων στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας, διαγράμματα βαθμίδων και ροής σημάτων, ισοδυναμία περιγραφών.
 • Μελέτη Ευστάθειας: Αλγεβρικά κριτήρια Ευστάθειας, Κριτήριο Nyquist, γεωμετρικός τόπος των ριζών, απόκριση συχνότητας.
 • Διαγράμματα Bode, Nichols.
 • Σύνθεση: κλασικές μέθοδοι σχεδιασμού, προδιαγραφές κλειστών συστημάτων, δίκτυα αντιστάθμισης, σχεδιασμός με ενισχυτές, ελεγκτές PID, ελεγκτές μεταβολής φάσης, ψηφιακή υλοποίηση σχεδιασμού, γραμμικοί νόμοι ανάδρασης κατάστασης και εξόδου, βέλτιστος γραμμικός ρυθμιστής και σερβομηχανισμός.

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Κύριο Άρθρο: Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές, Δυαδικοί Αριθμοί, Λογικές Πύλες και Πρότυπα Συμβολισμού, Βασικές Έννοιες Λογικών Κυκλωμάτων, Σύνολα, Άλγεβρα Boole, Λογικές Συναρτήσεις και Μέθοδοι Απλοποίησης, Κανονικές Μορφές και Θεωρήματα Επέκτασης του Shannon, Πίνακες Αλήθειας, Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων, Συνδυαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα, Δυαδικός Αθροιστής, Ημιαθροιστής, Πλήρης Αθροιστής, Παράλληλος Αθροιστής και Αφαιρέτης, Διορατικός Αθροιστής Κρατούμενου, Αριθμητική και Αθροιστής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών, Συγκριτής, Αποκωδικοποιητής – Κωδικοποιητής, Αποπλέκτης, Πολυπλέκτης, Διάδρομος, Δομημένες Τεχνικές Σχεδίασης με Κυκλώματα MSI και LSI, Προγραμματιζόμενος Λογικός Πίνακας, Μνήμη Ανάγνωσης Μόνο, Δισταθή Παλμοκυκλώματα (ΔΠ), Επαναληπτικές Συστοιχίες, Πυροδότηση ΔΠς, Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων με Ρολόϊ , Ελαχιστοποίηση και Κωδικοποίηση Καταστάσεων, Πίνακες Διέγερσης ΔΠς, Σχεδίαση Μετρητών, Καταχωρητές, Μετρητές, Ακολουθίες Χρονισμού, Ανάλυση και Σχεδίαση Ασύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων, Σχεδίαση και Προσομοίωση Ψηφιακών Κυκλωμάτων σε Περιβάλλοντα CAD/VHD, Ασκήσεις.

Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Κύριο Άρθρο: Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Πρότυπα διόδων και εφαρμογές σε κυκλώματα. Ειδικές ημιαγωγοί δίοδοι. Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου. Διπολικά τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ ως διακόπτες εναλλαγής. Κυκλώματα ενισχυτών με τη χρήση διπολικών τρανζίστορ – Ανάλυση κυκλωμάτων ενισχυτών. Κυκλώματα ενισχυτών με τη χρήση FET. Τα θυρίστορ και οι εφαρμογές τους. Οπτοηλεκτρονικά στοιχεία. Η έννοια του τελεστικού ενισχυτή. Εσωτερική δομή. Διαφορικός ενισχυτής και πηγές σταθερού ρεύματος.

Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών

Κύριο Άρθρο: Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών
Ατομικοί δεσμοί, Ατομικά και ιοντικά μεγέθη - ενέργεια συνοχής στα στερεά υλικά. Κρυσταλλική δομή: κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Μοναδιαία κυψελίδα, κρυσταλλικά συστήματα, πλέγματα, κρυσταλλικά επίπεδα. Μεταλλικές δομές, δομές ημιαγωγών, δομές ομοιοπολικών και ιοντικών κεραμικών, δομές πολυμερών. Αλλοτροπία-πολυμορφισμός. Κράματα. Τεχνικές δομές: υπερπλέγματα και κβαντικά φρεάτια. Θερμικές ιδιότητες κρυστάλλων: θερμική διαστολή, ειδική θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα. Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μέταλλα και κράματα. Μεταλλικές επιφάνειες. Ημιαγωγιμότητα, Υπεραγωγιμότητα. Θερμοηλεκτρισμός. Διηλεκτρικές ιδιότητες υλικών: διηλεκτρική σταθερά και πολωσιμότητα, διηλεκτρικές απώλειες, πιεζοηλεκτρισμός, σιδηροηλεκτρισμός, κεραμικά και οργανικοί μονωτές. Μαγνητισμός: διαμαγνητισμός, παραμαγνητισμός, σιδηρομαγνητισμός, αντισιδηρομαγνητισμός και σιδηριμαγνητισμος, και φαινόμενα μαγνητικού συντονισμού, Μasser, φαινόμενο Faraday, υλικά και εφαρμογές. Βιολογικά υλικά.

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Κύριο Άρθρο: Υπολογιστική Νοημοσύνη

H θεματολογία του μαθήματος είναι :

Yπολογιστική νοημοσύνη: Oρισμοί και εφαρμογές. Παράσταση, επίλυση προβλημάτων και τεχνικές αναζήτησης της λύσης (επιλυτής προβλήματος, τεχνικές αναζήτησης, αναζήτηση με δένδρα παιγνίων, γενικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές αναζήτησης λύσης σύνθετων προβλημάτων, συστήματα παραγωγής και ελέγχου, προβλήματα των δένδρων έναντι προβλημάτων των γράφων, ευρετικές συναρτήσεις). Yπολογιστική λογική. Παράσταση γνώσης (στρατηγικές, δηλωτικά, διαδικαστικά παρά στασης της γνώσης, πλαίσια και κείμενα). Παράσταση γνώσης με άλλες λογικές. Eυφυής έλεγχος (ο αλγόριθμος του επιπέδου οργάνωσης, το επίπεδο συντονισμού, το επίπεδο εκτέλεσης). Συστήματα εμπειρογνωμόνων. Εισαγωγή στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (νευρωνικοί υπολογισμοί, διαφορές βιολογικών και τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Eφαρμογές των νευρωνικών υπολογιστών, συνειρμική μνήμη. H συνάρτηση μεταφοράς του νευρώνα. O τυπικός νευρώνας, μοντέλα προσαρμοστικών μονάδων, προσαρμοστικά μοντέλα ανάδρασης. Λειτουργία και τύποι νευρωνικών δικτύων, δίκτυα Hopfield, Hamming, Carpenter-Grossberg, Percepton ενός στρώματος και πολλών στρωμάτων). Γλώσσες προγραμματισμού Prolog, δομές βιβλιοθήκης, δυναμικές βάσεις δεδομένων, δομές εισόδου-εξόδου, παράθυρα.

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Κύριο Άρθρο: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Η θεματολογία του μαθήματος είναι η εξής : Δυαδικές εικόνες, Tμηματοποίηση Eικόνων, Thresholding, Tεχνικές τροποποίησης ιστογράμματος, Προσδιορισμός περιγραμμάτων και ορίων, Περιγραφείς Fourier, Mετασχηματισμός Hough, Εξαγωγή Χαρακτηριστικών, Βελτιστοποιήση εικόνων,Tαξινομητές.

Το μάθημα γίνεται μια φορά την εβδομάδα και διαρκεί δύο ώρες. Ο καθηγητής ακολουθεί τη δομή του βιβλίου που δίνεται και περιγράφει αναλυτικά τις τεχνικές που παρουσιάζονται μέσα σε αυτό. Στο μέσο του εξαμήνου δίνονται προτεινόμενα θέματα απο τα οποία ο φοιτητής διαλέγει κάποιο που θέλει να υλοποιήσει σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί. Η εργασία έχει διορία μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα το μάθημα έχει προφορική εξέταση όπου ο καθηγητής κάνει 4-5 βασικές ερωτήσεις και ζητάει ο φοιτητής να έχει κατανοήσει τις τεχνικές που περιγράφονται στο βιβλίο.

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Κύριο Άρθρο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στην περιοχή της Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Digital Signal Processing - DSP). Αρχικά παρουσιάζεται η ανάγκη για την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και των ψηφιακών συστημάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αναλογικά συστήματα. Κατόπιν, εξέταζεται η συνέλιξη, η χρονική αμεταβλητότητα, και η ευστάθεια συστημάτων διακριτού χρόνου. Στη συνέχεια, αναλύεται ένα πλήρες μοντέλο ενός DSP συστήματος με όλα τα επιμέρους στάδια του που περιλαμβάνουν: δειγματοληψία, μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, επεξεργασία ψηφιακού σήματος και τέλος μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. Θα εξεταστεί ο Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου (DTFT), ο ∆ιακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) και η χρήση του μετασχηματισμού Ζ. Επίσης, θα μελετηθεί ο σχεδιασμός FIR και IIR φίλτρων και ο Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT). Τέλος, θα γίνει μια σύντομη παρούσιαση των αρχών των συστοιχιών φίλτρων (Filter Banks).

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο καθηγητής εξηγεί αναλυτικά τη θεωρία και την τελευταία ώρα λύνει ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Κύριο Άρθρο: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Aντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Κλάσεις και αντικείμενα. Δυναμικά αντικείμενα. Δείκτες, αναφορές και πρωτογενείς τύποι δεδομένων. Κλάσεις, ενθυλάκωση, αφαίρεση δεδομένων, υπερφόρτωση τελεστών, κληρονομικότητα, ιεραρχίες κλάσεων. Εικονικές

συναρτήσεις, πολυμορφισμός, αφηρημένες κλάσεις. Χειρισμός εξαιρέσεων, ρεύματα. Πολυ-νηματικός προγραμματισμός. Γενικευμένος προγραμματισμός, διασυνδέσεις. Αρθρωτός προγραμματισμός. Αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού και αντικειμενοστρεφή περιβάλλοντα προγραμματισμού. Η γλώσσα προγραμματισμού C++. Βασικές και προχωρημένες έννοιες της C++.

Γραφική με Υπολογιστές

Κύριο Άρθρο: Γραφική με Υπολογιστές
Εισαγωγή στις σχεδιαστικές δυνατότητες των Η/Υ. Σχεδιαστικές εντολές γλωσσών Η/Υ. Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων στο επίπεδο. Προσαρμογή γραμμών και επιφανειών σε δεδομένα, πολυωνυμικές παρεμβολές. Κωνικές τομές, υπερελλείψεις. Καμπύλες Βezier και Β-Splines. Δημιουργία επιφανειών. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων στο επίπεδο και στο χώρο. Συμμετρίες, στροφές, αλλαγές κλιμάκων, μεταφορές. Ομογενείς συντεταγμένες. Ορθές προοπτικές και αξονομετρικές προβολές. Αλγόριθμοι αποκοπής, κάλυψης και κρυφών γραμμών. Χρήση σχεδιαστικών πακέτων.

Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Κύριο Άρθρο: Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην HTML, XHTML και το WEB. Σχεδιασμός μιας σελίδας. Παρουσίαση στο διαδίκτυο. Εκμάθηση και χρήση προγραμμάτων δημιουργίας και συντήρησης σελίδων. Διαμόρφωση κειμένου, δεσμοί και εισαγωγή αντικειμένων. Προσθέτοντας γραφικά σε μια σελίδα. Συλλογή δεδομένων με φόρμες. Παραδείγματα και ασκήσεις. CGI, FastCGI και SSI. Από την HTML στην XML. Η γλώσσα Javascript. Παραδείγματα και ασκήσεις. Προγραμματισμός με το flash και τη γλώσσα ΑctionScript. Παραδείγματα και ασκήσεις.

Περιεχόμενο Θεωρίας:

 1. Εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό και στις δυνατότητές του
 2. Βασικές εντολές της HTML
 3. Πρόσθεση εικόνων και διασυνδέσεων σε μια σελίδα, προγράμματα ανάπτυξης σελίδων για τον παγκόσμιο ιστό.
 4. Πίνακες και πλαίσια (frames)
 5. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με φόρμες, CGI, SSI
 6. Εικονοχάρτες (image map) και επίπεδα (layers)
 7. Εισαγωγή στη Javascript
 8. Εφαρμογές με τη Javascript /HTML-5
 9. XML, XSLT, XHTML, DHTML
 10. Η γλώσσα MathML
 11. H γλώσσα SVG
 12. Προγραμματισμός με το flash Ι (Macromedia)
 13. Επανάληψη της θεωρίας

Δομές Δεδομένων

Κύριο Άρθρο: Δομές Δεδομένων
Ανάπτυξη λογισμικού. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Δομές δεδομένων. Ταξινόμηση και αναζήτηση. Υπολογιστικά μοντέλα. Η μηχανή Turing και η Random Access Machine. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων. Διαίρει και βασίλευε. Αναδρομή και απαλοιφή αναδρομής. Δυναμικός προγραμματισμός. Απληστία. Αλγόριθμοι γραφημάτωων και δέντρων. Αλγόριθμοι με χρήση τυχαιότητας. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Οι κλάσεις P και NP. Προβλήματα πλήρη για την κλάση NP. Αναγωγές. Αναφορά σε ευρετικές τεχνικές και αλγόριθμους προσέγγισης.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Κύριο Άρθρο: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Σκοπός του μαθήματος είναι γνωριμία με την επιστήμη των υπολογιστών. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται επιμέρους αντικείμενα της επιστήμης υπολογιστών παρουσιάζοντας πως όλα αυτά συνδέονται και συνθέτουν ένα ενιαίο αντικείμενο. Η παρουσίαση αυτή ενισχύει την επιστημονική αντίληψη των φοιτητών και την κριτική τους ικανότητα και επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των πιο εξειδικευμένων αντικειμένων, στη συνέχεια. Το μάθημα επενδύει σε νευραλγικούς τομείς της επιστήμης υπολογιστών (αλγόριθμοι, αποθήκευση και χειρισμός δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων & διαδικτύων, δομές και βάσεις δεδομένων, τεχνολογία λογισμικού) εξηγώντας τις αλληλοσυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών αντικειμένων.

Σημείωση: Ο διδάσκων του μαθήματος κ. Καράκος συνταξιοδοτείται το 2016.

Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Κύριο Άρθρο: Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Πεπερασμένες Διαφορές και γραμμικοί τελεστές διαφορών.
 • Προσέγγιση και Παρεμβολή με πολυώνυμα και τμηματικά πολυώνυμα.
 • Αλγοριθμική Επίλυση Εξισώσεων.
 • Εισαγωγή στην επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων: Ελλειπτικές, Παραβολικές και Υπερβολικές.
 • Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (finite elements).
 • Εισαγωγή στις υπολογιστικές μεθόδους αραιών γραμμικών συστημάτων και τεχνολογία προσυντονισμού.
 • Υπολογισμός Ιδιοτιμών και Ιδιοδιανυσμάτων.
 • Εισαγωγή στην επίλυση Ολοκληρωτικών Εξισώσεων, προγραμματισμός με FORTRAN.
 • Μαθηματικό-Υπολογιστικό Λογισμικό και Αλγόριθμοι, Εφαρμογές, Βιβλιοθήκες, Εκπόνηση εργασίας (υλοποίηση σε Fortran, C, C++, Java κ.τ.λ.)

Λειτουργικά Συστήματα

Κύριο Άρθρο: Λειτουργικά Συστήματα

H θεματολογία του μαθήματος είναι : Τύποι λειτουργικών συστημάτων. Λειτουργίες και επιθυμητά χαρακτηριστικά. Περιγραφή διεργασιών, σηματοφορείς, αμοιβαίος αποκλεισμός, συγχρονισμός, αδιέξοδα. Πυρήνας συστήματος, χρονοδρομολόγηση. Διαχείριση εισόδων-εξόδων. Σύστημα αρχειοθέτησης. Κατανομή πόρων και χρονοδρομολόγηση ανωτέρου επιπέδου. Προστασία. Σύγκριση εμπορικών λειτουργικών συστημάτων μεταξύ τους. Ασκήσεις μετατροπών και επαυξήσεων σε μικρό λειτουργικό σύστημα.

Ο καθηγητής χρησιμοποιεί δικές του διαφάνειες για να κάνει το μάθημα. Η δομή των διαφανειών ακολουθεί τη δομή του βιβλίου. Οι φοιτητές εξετάζονται τόσο στη θεωρία όσο και στην ικανότητα επίλυσης ασκήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μαθηματικό Λογισμικό

Κύριο Άρθρο: Μαθηματικό Λογισμικό
Εισαγωγή, Περιγραφή Βασικών Λειτουργιών, Χρήση του MATLAB, Ορισμοί, μεταβλητές, τελεστές, βασικές σταθερές και εντολές, βασικές μαθηματικές συναρτήσεις , Διανύσματα, Πίνακες και πράξεις πινάκων, Εισαγωγή στα γραφήματα, Μιγαδικοί Αριθμοί, Γραμμικές Εξισώσεις και Συστήματα, Πολυώνυμα, Προγραμματισμός και m-files, Επαναληπτικές Δομές και Δομές Ελέγχου, Παρεμβολή, Γραφήματα, Script files & function files, Επεξεργασία Δεδομένων, Ολοκλήρωση, Διαφόριση, Πιθανότητες.

Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού

Κύριο Άρθρο: Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού
Εισαγωγή στη σχεδίαση γλωσσών, ιστορική επισκόπιση, τύποι, τιμές, δηλώσεις, εκφράσεις, δομή προγράμματος (διαδικαστικές και αντικειμενοστρεφείς αρχιτεκτονικές, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές προγραμμάτων), διαδικασίες, συναρτήσεις και μέθοδοι (παράμετροι, διαχείριση μνήμης, αναδρομή, παραμετρικά υποπρογράμματα), δομημένα δεδομένα (πίνακες, εγγραφές και τάξεις, δυναμικές δομές δεδομένων, στοιχειοσειρές (strings), σύνολα, αρχεία), κληρονομικότητα και δυναμική σύνδεση (πολυμορφισμός, αφηρημένες (abstract) μέθοδοι και τάξεις,λ πολλαπλή κληρονομικότητα, κληρονομικότητα συμπεριφοράς), συναρτησιακές γλώσσες (Lisp, συστήματα FP, σύγχρονες συναρτησιακές γλώσσες), λογικός προγραμματισμός (Prolog, δεδομένα αντικείμενα, αποδοτικότητα στην Prolog) συνδρομικότητα και διαδικτύωση (συγχρονισμός διεργασιών και επικοινωνία, διαδικτυακός προγραμματισμός, προγραμματισμός πραγματικού χρόνου), συντακτικό, σημασιολογικά, είσοδοι/έξοδοι, γραφικές διεπαφές χρήστη, μελλοντικές προοπτικές, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας.

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Εξόρυξης Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης

Κύριο Άρθρο: Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Εξόρυξης Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης
Η Ανάκτηση Πληροφορίας αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογιών πίσω από κάθε μηχανή αναζήτησης. Ένα σύστημα ανάκτησης πληροφορίας αποθηκεύει, ανακτά, και συντηρεί πληροφορία. Διαφοροποιείται από τις κλασσικές βάσεις δεδομένων στην δομή της αναφερόμενης πληροφορίας και τεχνικές ανάκτησης. Η πληροφορία είναι επί των πλείστων μη-δομημένη (σε αντίθεση με την προκαθορισμένη δομή των βάσεων δεδομένων), και μπορεί να αποτελείται από κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και άλλα πολυμεσικά αντικείμενα, ή και μεταδεδομένα. Η ανάκτηση γίνεται συνήθως βάσει μετρικών ομοιότητας (σε αντίθεση με το ακριβές ταίριασμα των βάσεων δεδομένων). Η Εξόρυξη Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης χαρακτηρίζει τις διαδικασίες εύρεσης συσχετίσεων ή κανόνων κρυμμένων μέσα στα δεδομένα. Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικά θέματα ανάκτησης πληροφορίας και εξόρυξης δεδομένων/γνώσης.

Τεχνικές Προγραμματισμού

Κύριο Άρθρο: Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Εισαγωγή στη γλώσσα C. Μεταβλητές, σταθερές, τελεστές και εκφράσεις. Στενογραφία στη C. Εντολές ελέγχου, ανακυκλώσεις, switch.
 • Οι συναρτήσεις στη γλώσσα C. Παράμετροι συναρτήσεων, Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, Αναδρομή και επιστροφή δεικτών.
 • Επεξεργασία Αρχείων, Αρχεία υψηλού και χαμηλού επιπέδου, αρχεία τυχαίας προσπέλασης.
 • Οι δείκτες στη γλώσσα C, τύποι δεικτών και συγκρίσεις, δείκτες σε συναρτήσεις, προβλήματα με τους δείκτες.
 • Πίνακες και δέσμευση δεδομένων.
 • Σφάλματα προγραμματισμού, ανίχνευση λαθών και σφαλμάτων.
 • Εφαρμογές σε απλές συνδεδεμένες λίστες, δυαδικά δέντρα, ισοζυγισμένα δέντρα και δέντρα αναζήτησης.

Τεχνολογία Λογισμικού

Κύριο Άρθρο: Τεχνολογία Λογισμικού

Σκοπός του Μαθήματος είναι να σας εξοικειώσει με την μηχανική λογισμικού (Software engineering) και εισάγει τις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού.

Θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του λογισμικού και αφορούν την διαχείριση έργων λογισμικού, την ανάλυση απαιτήσεων, την μοντελοποίηση λογισμικού, τον έλεγχο αξιοπιστίας και την εγκατάσταση προϊόντων λογισμικού.
Τομέας Ξένων Γλωσσών

Ξένη Γλώσσα Ι

Κύριο Άρθρο: Ξένη Γλώσσα Ι
 • Ύλη Αγγλικών

Engineering, Courses, Engineering materials, Mechanisms, Cams, Static and Dynamic forces, Electric motor, Electrotechnology, Electrical Engineering Student, Central heating systems, Safety at work, Young engineer, Design Engineering, Automatic Washing machine systems, Transducers, Racing bicycle Mechanics, Gear systems, Laser technology, Robotic Technicians, Refrigerator Fluid mechanics, Automatic Scaling systems, Strain gauges, Portable generator Technology, Power generation, Road breaker Pneumatics, Disc brake Hydraulics, Staff engineer, Process control, Lawn-mower Engineering design, Corrosion Mechanical technology, Corrosion, Maglev train, Motor selection, CAD designing, Supercar, Graphs, Waste recycling, Robotics, Stepper motors, Careers, Applying for a job, Company structure.

 • Ύλη Γαλλικών (Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 δεν διδάχθηκε)

Dossier I L’ aérotrain 1. Le principe du coussin d’ air 2. Le procédé Bertin 3. Les caractéristiques de l’ aérotrain. Dossier II L’ automobile 1. Un élément mécanique: le système biellemanivelle 2. Le moteur à explosion 3. Le carburateur 4. L’ achat d’ une voiture Dossier III Le turboréacteur 1. Le turboréacteur 2. Pourquoi l’ avion vole – t – il ? 3. Le Concorde: quelques particularités Dossier IV Le bathyscaphe 1. La poussée d’ Archimède

2. Le bathyscaphe

Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Κύριο Άρθρο: Ξένη Γλώσσα ΙΙ
 • Ύλη Αγγλικών

Electronics in the house, Describing block diagrams and circuits, Choosing a course, Full­time student, Component values, ​ Resistor values, Capacitor values, Diode codes, ​ Batteries, Battery charger, Making a recording, Sound engineer, Remote control, Remote control system, Alarm systems, Radio, Transistor characteristics, Metal detector, Music centre, Stereo power amplifiers, Day release student, Drum machine, Sampling, Audio recording systems, CDs, Graphs, Test and repair instruments, Cathode ray oscilloscope,High definition television, Television display, Video cassette recorder, Technician, Computers Combinational logic, Digital watch, Field engineer, Telecommunications, Transmission lines, Cellphones, Data transmission, Communication services, Careers in electronics, Job ads.

 • Ύλη Γαλικών

Dossier I Le verre 1. Les états de la matière. L’ état vitreux 2. La fabriquation industrielle du verre 3. Le verre et le confort. L’ isolation thermique Dossier II. Le pétrole 1. L’ origine du pétrole 2. Le forage 3. Le raffinage. La distillation fractionnée. 4. Le raffinage. Le craquage Dossier III L’ électricité 1. Nature du courant électrique 2. Les générateurs 3. La centrale hydro-électrique Dossier IV La radioactivité 1. Radioactivité naturelle et radioactivité artificielle 2. Fission et réaction en chaîne 3. EdF 2 à Chinon Dossier V L’ informatique 1. De la machine à calculer à l’ ordinateur 2. Evolution des techniques de l’ informatique

3. L’ ordinateur et le poisson
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής

Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Κύριο Άρθρο: Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και γενικότερα στις Τηλεπικοινωνίες. Το μάθημα ξεκινά με την παρουσίαση του αναλογικού τηλεφωνικού συστήματος το οποίο αποτελεί, μέχρις ενός σημείου, παράδειγμα αναφοράς και εξοικείωσης με βασικές έννοιες. Αναφέρονται οι έννοιες της παραμόρφωσης και της γραμμικότητας, όπως επίσης και τα σχετικά με τα συστήματα γραμμικής φάσης. Στη συνέχεια ο φοιτητής εξοικειώνεται με την έννοια της συχνότητας, του φάσματος συχνοτήτων και την έννοια της διαμόρφωσης σήματος. Το μάθημα επεκτείνεται στις αναλογικές μεθόδους διαμόρφωσης (Πλάτους, Συχνότητας) και κλείνει με τη μετατροπή σου αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και την εισαγωγή του φοιτητή στην Παλμοκωδική Διαμόρφωση.

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Κύριο Άρθρο: Βιοϊατρική Τεχνολογία

H θεματολογία του μαθήματος είναι : Βιοϊατρικοί μεταγωγείς και βιοηλεκτρικές μετρήσεις. Ηλεκτροκαρδιογραφία - Ηλεκτροεγκεφαλογραφία και Οργανολογία. Διατάξεις (setups) βιοϊατρικών μετρήσεων. Ακτινοδιαγνωστικά και ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα. Ακτινοσκοπία και Ακτινογραφία - Υπολογιστική Τομογραφία (ΥΤ). ΥΤ ακτίνων - Χ. Διαγνωστικά μηχανήματα που βασίζονται σε ραδιοϊσότοπα. Τομογραφία μαγνητικού συντονισμού-οργανολογία. Διαγνωστικοί Υπέρηχοι - Αρχές και Οργανολογία. Βιοϊατρική Απεικόνιση - Πυρηνική Απεικόνιση.

Στις παραδόσεις ο καθηγητής γράφει στον πίνακα σημειώσεις και θεωρία σχετική με το μάθημα.

Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Κύριο Άρθρο: Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγχρονα προβλήματα του πολιτισμού και του ανθρώπου. Φιλοσοφία του ανθρώπου: Κοινωνική, Ψυχολογική, Πολιτική, Θεολογική. Ο άνθρωπος πρόσωπο και ο άνθρωπος άτομο: ο αρχέτυπος του ανθρώπου στην αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και στον δυτικό κόσμο. Η έννοια της κοινωνίας και η λειτουργία των κοινωνικών επιστημών στην αρχαία Ελλάδα. Το βυζάντιο στον νεώτερο και στο σύγχρονο κόσμο. Στοιχεία Πολιτικής ανθρωπολογίας, οικονομίας, κοινωνιολογίας και πολιτειολογίας.

Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός

Κύριο Άρθρο: Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός
Στοιχεία Ηλεκτροφυσιολογίας. Ηλεκτρικές ιδιότητες της μεμβράνης ενός νευρικού κυττάρου. Εξίσωση Nernst-Planck. Ισορροπία Goldman. Mηχανισμός διάδοσης του νευρικού παλμού. Η μεμβράνη σαν ένα ηλεκτρικό ισοδύναμο κύκλωμα. Επίδραση εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων στο δυναμικό της μεμβράνης. Ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Κανονικά ηλεκτρόδια του Einthoven. Kεντρικό διπολικό μοντέλο. Μέτρηση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ηλεκτρικές ιδιότητες των βιοηλεκτρικών ιστών. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και βιολογικών συστημάτων. Διαθερμία. ηλεκτρική και μαγνητική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Το μοντέλο των τριών ομοκεντροσφαιρών. Μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG). Συσκευή καταγραφής του MEG (SQUID). Πλεονεκτήματα του MEG σε σχέση με το EEG. Στοχαστική επεξεργασία βιολογικών σημάτων με τη βοήθεια της θεωρίας των χρονοσειρών στο πεδίο τιμών του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων.

Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμική

Κύριο Άρθρο: Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμική

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
 • Στοιχεία Διανυσματικής Ανάλυσης.
 • Νόμοι Ηλεκτροστατικού Πεδίου: Νόμος Coulomb, ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου.
 • Νόμος Gauss, 1η Εξίσωση Maxwell και εφαρμογές αυτών.
 • Ηλεκτροστατικές ιδιότητες αγωγών, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Χωρητικότητα Συστήματος Αγωγών.
 • Ενέργεια Ηλεκτρικού Πεδίου.
 • Ηλεκτρικό δίπολο, Πόλωση, Ηλεκτρική Μετατόπιση, Διηλεκτρικά.
 • Οριακές Συνθήκες, Εξίσωση Laplace, Περιπτώσεις συμμετρίας, Μέθοδος Χωριζομένων Μεταβλητών.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
 • Στατικό Μαγνητικό Πεδίο Σταθερών Ρευμάτων, Δύναμη Lorentz, Νόμος Biot-Savart
 • Μαγνητική Επαγωγή, Μαγνητική Ροή, Απόκλιση Μαγνητικού Πεδίου
 • Νόμος Ampere & Εφαρμογές, Διανυσματικό Μαγνητικό Δυναμικό
 • Μαγνητικό Διπολικό Πεδίο, Βαθμωτό μαγνητικό δυναμικό, πεδίο μαγνητισμένης ύλης
 • Μαγνήτιση, Ένταση και Εξισώσεις Μαγνητικού Πεδίου, Υστέρηση
 • Διαμαγνητισμός, Παραμαγνητισμός, Σιδηρομαγνητισμός, Αντισιδηρομαγνητισμός
 • Νόμος Faraday, 3η Εξίσωση Maxwell, Αυτεπαγωγή, Αμοιβαία Επαγωγή
 • Αργά Μεταβαλλόμενα Πεδία και Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
 • Προβλήματα Οριακών Συνθηκών σε Μαγνητικά Υλικά, Μαγνητικά Κυκλώματα, Γραμμικά και Μη Γραμμικά Κυκλώματα
 • Μαγνητική Ενέργεια και Πίεση, Δυνάμεις και Ροπές, Κίνηση Σωματιδίων σε Στατικά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Εισαγωγή στην εξίσωση Κύματος.

Ηλεκτρομαγνητισμός Γήινου Περιβάλλοντος

Κύριο Άρθρο: Ηλεκτρομαγνητισμός Γήινου Περιβάλλοντος
Δομή της Γήινης Ατμόσφαιρας. Ιονόσφαιρα: Δομή της Γήινης Ατμόσφαιρας. Ιονόσφαιρα: σχηματισμός, ζώνες, μεταβολές ιονόσφαιρας. Ιονοσφαιρική αγωγιμότητα και ιονοσφαιρικά ρεύματα. Οζονόσφαιρα. Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ατμόσφαιρα. Γήινο μαγνητικό πεδίο. Θεωρία Δυναμό. Δομή Γεωμαγνητόσφαιρας. Ζώνες Van Allen. Μαγνητοσφαιρικά ρεύματα. electrojets. Μαγνητικές καταιγίδες. Το ηλεκτρικό κύκλωμα του συστήματος Μαγνητόσφαιρα-Ιονόσφαιρα. Μετρήσεις ΗΜ πεδίων και πλάσματος στο γήινο περιβάλλον. Διαπλανητικό πλάσμα και πεδίο. Ηλεκτροδυναμική της ηλιακής ατμόσφαιρας. Ηλιακές εκρήξεις.

Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης

Κύριο Άρθρο: Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Απαρχές της επιστημονικής μεθόδου στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους (Ίωνες-Ατομικοί-Πυθαγόρειοι) τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
 • Ανάπτυξη της νεότερης επιστήμης. Μηχανιστικό πρότυπο (Γαλιλαίος-Νεύτων).Πεδιακό πρότυπο (από τον Coulomb ως τον Maxwell).
 • Στατιστική-Πιθανοκρατική περιγραφή των πολύπλοκων φυσικών συστημάτων
 • Στατιστική θεωρία των αερίων. Θερμοδυναμική. Αδυναμίες της κλασσικής φυσικής στο μικροσκοπικό ή μακροσκοπικό επίπεδο
 • Σύγχρονη επιστημονική θεωρία: Κβαντική Φυσική, Θεωρία Σχετικότητας, Θεωρίας Χάους, Σύγχρονη επιστημονική κοσμολογία, Θετικές επιστήμες και τεχνική

Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ

Κύριο Άρθρο: Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ
 • Ενέργεια: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορά, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εναλλακτικές μορφές ενέργειας
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα: Ηλεκτρικό ρεύμα, λυχνίες, ενίσχυση, διαμόρφωση, ηλεκτρονικά στοιχεία στερεάς κατάστασης,διακριτά ηλεκτρονικά στοιχεία, ολοκληρωμένα κυκλώματα, όργανα μετρήσεων, εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Πληροφορικά Συστήματα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, κυβερνητικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, αυτόματος έλεγχος
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Ηλεκτρομαγνητική μεταφορά πληροφορίας, ενσύρματη - ασύρματη τηλεπικοινωνία, θόρυβος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες

Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων

Κύριο Άρθρο: Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
Κωδικοποίηση για αύξηση της μέσης πληροφορίας ανά bit. Χωρητικότητα καναλιού. Ανταλλαγή εύρους ζώνης / Λόγου Σήματος προς Θόρυβο. Κωδικοποίηση ελέγχου με bit ισοτιμίας. Κώδικες Block. Απόσταση Hamming. Παραδείγματα αλγεβρικών κωδίκων: Κώδικες επανάληψης, Hadamard, Hamming, Κυκλικοί, Golay, BCH. Διόρθωση σφαλμάτων κατά συστάδες. Διαπλοκή block. Συνελικτική διαπλοκή. Κώδικας Reed-Solomon. Κώδικες αλληλουχίας. Συνελικτική κωδικοποίηση. Διαγράμματα κατάστασης και δικτυωτά. Αλγόριθμος Viterbi. Συνδυασμένη διαμόρφωση και κωδικοποίηση TCM (Trellis Coded Modulation).

Στοχαστικές Διεργασίες

Κύριο Άρθρο: Στοχαστικές Διεργασίες
Αλυσίδες Markov - Διακριτός Χρόνος. Πιθανότητες μετάβασης. Εξισώσεις Chapman - Kolmogorov. Ταξινόμηση των καταστάσεων μιας αλυσίδας Markov. Περιοδικές μαρκοβιανές αλυσίδες. Ασυμπτωτική συμπεριφορά πιθανοτήτων μετάβασης. Εργοδικότητα. Aλυσίδες - Markov. Συνεχής χρόνος. Διεργασία Wiener και Poisson. Oυρές και εφαρμογές τους στις τηλεπικοινωνίες και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ορισμός Στασίμων Στοχαστικών Διεργασιών (Σ.Σ.Δ.). Ανάλυση (Σ.Σ.Δ.) στο πεδίο τιμών του χρόνου. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Μοντέλα ΜΑ, AR και ΑRMA. Ανάλυση (Σ.Σ.Δ.) στο πεδίο συχνοτήτων. Φάσμα Ισχύος. Πολυδιάστατες στάσιμες στοχαστικές διεργασίες. Συνάρτηση Διασυσχέτισης. Διαφασματική συνάρτηση πυκνότητας. Συνάρτηση συνάφειας. Γραμμικό σύστημα ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ. Στοχαστικά μοντέλα με θόρυβο. Θεωρία WIENER - KOLMOGOROV για συνεχή σήματα. Εκτίμηση με τη βοήθεια φίλτρων. Προβλέψεις.

Τεχνολογία Ήχου

Κύριο Άρθρο: Τεχνολογία Ήχου

Βασικές έννοιες της ακουστικής. Ηχητικές πηγές. Η διάδοση του ήχου: Ηχητικά κύματα. Επίλυση κυματικών εξισώσεων, ακουστικά φυσικά μεγέθη, διάδοση του ήχου στην ατμόσφαιρα. Ηλεκτρικά - Μηχανικά - Ακουστικά ανάλογα: Αντίσταση, σύνθετη αντίσταση. Μετρήσεις ηχητικών μεγεθών. Φυσιολογική ακουστική, μετρήσεις ηχοαισθήματος - ακουστότητα. Θόρυβος, ακουστομηχανικοί και ηλεκτρομηχανικοί μετατροπείς, ευαισθησία μετατροπέων, αντίστοιχα (ισοδύναμα) κυκλώματα. Μικρόφωνα: Βασικές σχέσεις, μικρόφωνα πυκνωτή, δυναμικά μικρόφωνα, μικρόφωνα ταινίας, χρήση μικροφώνων. Μεγάφωνα: Βασικές σχέσεις απόκριση συστήματος, πρακτική λειτουργία διαφράγματος, ηχεία, αξιολόγηση συστήματος μεγαφώνου - ηχείου, προσδιορισμός παραμέτρων σχεδίασης ηχείου.

Κυκλώματα διαχωρισμού συχνοτήτων. Ηλεκτρακουστικές μετρήσεις.

Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κύριο Άρθρο: Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» και επεκτείνεται στις ψηφιακές μεθόδους διαμόρφωσης. Μελετάται η επίπτωση του περιορισμού τους εύρους ζώνης συχνοτήτων στο σήμα της πληροφορίας. Δίδεται η έννοια της φασματικής απόδοσης. Γίνεται αναφορά σε μεθόδους κωδικοποίησης σήματος (line coding). Αναλύονται αρκετές μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης και ιδιαίτερα η διαμόρφωση GMSK επειδή αυτή χρησιμοποιείται στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς. Συζητούνται θέματα συγχρονισμού και ανάκτησης σήματος ωρολογίου, γεννήτριες ψευδοτυχαίας ακολουθίας, μέθοδοι σύνθεσης συχνότητας, βρόχοι κλειδωμένης φάσης.
Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Διακριτά Μαθηματικά

Κύριο Άρθρο: Διακριτά Μαθηματικά
Αναδρομικά Προβλήματα, Αθροίσματα, mod, floor, ceiling, Θεωρία Αριθμών, Διωνυμικοί Συντελεστές, Γεννήτριες Συναρτήσεις, Υπεργεωμετρικές Συναρτήσεις, Αριθμοί Stirling, Αριθμοί Euler, Αριθμοί Fibonacci, Αριθμοί Bernoulli, Αρμονικά Αθροίσματα, Διακριτές Πιθανότητες, Ασυμπτωτική Ανάλυση, Συμβολισμός Ο, Γράφοι, Δένδρα.

Διαφορικές Εξισώσεις

Κύριο Άρθρο: Διαφορικές Εξισώσεις
 • Διαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης.
 • Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις δεύτερης και ανώτερης τάξης.
 • Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με δυναμοσειρές.
 • Συστήματα διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης.

Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους

Κύριο Άρθρο: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
Η αρχή της υπέρθεσης. Γραμμικές ομογενείς και μη ομογενείς διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Γραμμικές αναλύσιμες και μη αναλύσιμες διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Χωρισμός μεταβλητών. Προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών. Η κυματική εξίσωση. Η εξίσωση της θερμότητας. Η διαφορική εξίσωση του δυναμικού (διαφορική εξίσωση του Laplace). Μη ομογενή προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους με Η/Υ.

Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές

Κύριο Άρθρο: Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, δε θα διδαχθεί το μάθημα.

 • Εξισώσεις Διαφορών Σταθερών Συντελεστών: Γραμμικές Ομογενείς και μη Ομογενείς.
 • Μετασχηματισμός Ζ.
 • Προβλήματα Χαρακτηριστικών Τιμών.
 • Εξισώσεις Διαφορών Μεταβλητών Συντελεστών: Ύπαρξη Λύσης, Γενική Λύση.
 • Εξίσωση Πρώτης Τάξης.
 • Μέθοδοι Λύσεις Εξισώσεων Ανώτερης Τάξης.
 • Μη Γραμμικές Εξισώσεις.
 • Συστήματα.
 • Εξισώσεις Διαφορών Πινάκων.
 • Ποιοτική Θεωρία: Διάφορες Μορφές Ευστάθειας.
 • Γραμμικοποίηση.
 • Μερικές Εξισώσεις Διαφορών: Γραμμικές Μερικές Εξισώσεις διαφορών, ομογενείς και μη ομογενείς πρώτης τάξης.
 • Διανυσματικές Μερικές Εξισώσεις Διαφορών.

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Κύριο Άρθρο: Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Βασικές έννοιες γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Κανονική μορφή προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Ιδιότητες των λύσεων. Αλγόριθμος Simplex - γενική περίπτωση. Αλγόριθμος Simplex - Μ-μέθοδος. Αλγόριθμος Simplex - μέθοδος των δύο φάσεων. Δυϊκή θεωρία. Ανάλυση ευαισθησίας. Εφαρμογή μεθόδου Simplex με Η/Υ. Ακέραιος προγραμματισμός. Προβλήματα μεταφοράς.

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Κύριο Άρθρο: Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Σκοπός του δυναμικού προγραμματισμού. Προβλήματα ελάχιστης διαδρομής. Προβλήματα ελάχιστης διαδρομής με μη κυκλικά δικτυωτά. Προβλήματα ελάχιστης διαδρομής με γενικά δικτυωτά.. Προβλήματα βέλτιστου φορτίου. Προβλήματα κατανομής υλικού. Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου. Μη-γραμμικός μέθοδοι βελτιστοποίησης. Μέθοδος Newton. Μέθοδος της τέμνουσας. Μέθοδος προσαρμογής δευτέρου βαθμού. Μέθοδος των χρυσών τομών.

Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση

Κύριο Άρθρο: Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
Επίλυση εξισώσεων. Μέθοδος Bolzano- Newton. Γραμμικά συστήματα. Επαναληπτι-κές μέθοδοι. Μέθοδος Gauss-Seidel. Μέθοδος απαλοιφής. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Αναλυτικές μέθοδοι. Μέθοδος Euler. Μέθοδος Runge-Kutta. Παρεμβολή. Προσεγγιστική θεωρία. Αριθμητική ολοκλήρωση και παραγώγιση. Ασκήσεις. Παραδείγματα και προγραμματισμός όλων των μεθόδων της αριθμητικής ανάλυσης σε γλώσσα matlab.

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Κύριο Άρθρο: Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Λογισμός Πιθανοτήτων. Τυχαίες Μεταβλητές. Κατανομές πιθανότητας. Κύριες περιγραφικές παράμετροι. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Δειγματοληπτικός έλεγχος. Εκτιμητική θεωρία. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Ανάλυση συσχέτισης-παλινδρόμησης. Πολυμεταβλητή Ανάλυση.

Θεωρία Συστημάτων Αναμονής

Κύριο Άρθρο: Θεωρία Συστημάτων Αναμονής
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Προσδιοριστικό και στοχαστικό μαθηματικό μοντέλο. Μοντέλο αναμονής. Στοχαστικές διαδικασίες. Χαρακτηρισμός-συμβολισμός ουράς. Διαδικασία αφίξεων Poisson Βασικά θεωρήματα γραμμών αναμονής. Σύνθετη διαδικασία Poisson. Το σύστημα αναμονής Μ/Μ/1. Μέση τιμή διαδικασίας αφίξεων. Κατανομές χρόνου αναμονής. Το σύστημα αναμονής Μ/Μ/1/Κ. Γενικό σύστημα αναμονής. Το σύστημα αναμονής Μ/Μ/S. Το σύστημα αναμονής Μ/Μ/S/Κ.

Κβαντική Στατιστική Φυσική

Κύριο Άρθρο: Κβαντική Στατιστική Φυσική
Εξίσωση Schrödinger. Εντροπία. Εσωτερική και ελευθέρα ενέργεια. Κανονικά και υπερκανονικά σύνολα. Στατιστική Maxwell Boltzman. Στατιστική Fermi Dirac. Στατιστική Bose Einstein Μαγνητική εντροπία. Συναρτήσεις διαμερισμού αερίων, στερεών, μετατόπισης, περιστροφής και ταλάντωσης. Ηλεκτρονική και μαγνητική συνάρτηση διαμερισμού. Υπολογισμός ειδικής θερμότητας αερίων και στερεών από τη συνάρτηση του διαμερισμού. Υπολογισμός μαγνητικής επιδεκτικότητας με τη βοήθεια της συνάρτησης διαμερισμού. Αδιαβατική απομαγνήτιση.

Κβαντομηχανική

Κύριο Άρθρο: Κβαντομηχανική
Άλγεβρα του Dirac - Γινόμενο braket - Δέλτα του Kronecker - Συνάρτηση Dirac - διακριτοί και συνεχείς χώροι - Αναπαράσταση τελεστών - Αλλαγή βάσης - Ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις τελεστή - ιδιοτιμές Χερμιτιανου τελεστή - Αξιώματα Κβαντομηχανικής - Αναπαράσταση στο χώρο των συντεταγμένων - Εξίσωση Schrödinger - Αρμονικός ταλαντωτής - Διαταραχές ανεξάρτητες του χρόνου - Αρμονικός ταλαντωτής - Φαινόμενο Stark.

Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα

Κύριο Άρθρο: Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα
 • Διανυσματικοί χώροι, Ορισμός διανυσματικού υπόχωρου, γραμμική εξάρτηση, βάσης, διάστασης.
 • Πίνακες, είδη πινάκων, πράξεις πινάκων. Τάξη πίνακα, στοιχειώδεις μετασχηματισμοί πίνακα. Αντίστροφος πίνακας, εύρεση αυτού με διάφορους τρόπους. Χαρακτηριστική εξίσωση πίνακα. Όμοιοι πίνακες, τετραγωνικές και ερμιτιανές μορφές,
 • Ορίζουσες, ορισμός και ιδιότητες αυτών, ανάπτυγμα κατά τα στοιχεία της γραμμής.
 • Γραμμικά συστήματα, βασικές προτάσεις που διέπουν τις λύσεις αυτών.
 • Γραμμικοί μετασχηματισμοί, παράσταση γραμμικής απεικόνισης.
 • Γραμμικές πολλαπλότητες στον Ε, σημασία της τάξης και μηδενικότητας.
 • Εφαρμογές της Γραμμικής Άλγεβρας.

Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Κύριο Άρθρο: Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
Ανασκόπηση Γεωμετρίας στο επίπεδο και στο χώρο. Ευθείες και Επίπεδα. Τετραγωνικές καμπύλες και επιφάνειες. Διαδοχικές ανισότητες περιοχών. Διάφορα συστήματα συντεταγμένων. Διαφόριση πραγματικών και διανυσματικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ακρότατα και ακρότατα υπό συνθήκη. Αντίστροφη συνάρτηση και πεπλεγμένη συνάρτηση. Πολλαπλά (διπλά και τριπλά) ολοκληρώματα. Εμβαδά και όγκοι. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητών. Καμπύλες. Επικαμπύλια ολοκληρώματα βαθμωτών και διανυσματικών συναρτήσεων. Μήκη καμπυλών. Επιφάνειες. Επιφανειακά ολοκληρώματα βαθμωτών και διανυσματικών συναρτήσεων. Εμβαδά επιφανειών. Διανυσματική Ανάλυση: Διαφορικοί τελεστές (κλίση, απόκλιση, περιστροφή, Λαπλασιανή). Βαθμωτά και διανυσματικά πεδία. Βαθμωτά δυναμικά αστρόβιλων πεδίων. Διανυσματικά δυναμικά σωληνοειδών πεδίων. Θεωρήματα Green, Gauss και Stokes. Εφαρμογές στη Φυσική, Μηχανική, Ηλεκτρισμό.

Μιγαδικές Συναρτήσεις και Μετασχηματισμοί

Κύριο Άρθρο: Μιγαδικές Συναρτήσεις και Μετασχηματισμοί
Μιγαδικές συναρτήσεις. Στοιχειώδεις συναρτήσεις. Συνεχείς και ολόμορφες μιγαδικές συναρτήσεις. Σύμμορφες απεικονίσεις. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα στο μιγαδικό επίπεδο. Ολοκλήρωση αναλυτικών συναρτήσεων. Σειρές Laurent. Στοιχεία από τη θεωρία των ολοκληρωτικών υπολοίπων. Σειρές και μετασχηματισμοί Fourier. Μετασχηματισμοί Laplace. Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace. Συνάρτηση αποκοπής. Λύση σύνηθων διαφορικών εξισώσεων με μετασχηματισμό Laplace. Εφαρμογές στα Ηλεκτρικά κυκλώματα. Το θεώρημα συνέλιξης. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Το πρόβλημα παλλόμενης χορδής. Η διαφορική εξίσωση διάδοσης της θερμότητας. Γραμμικά συστήματα σύνηθων διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογές στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κύριο Άρθρο: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις. Ορισμοί και ταξινομήσεις. Η θεωρία της επιχείρησης: νεοκλασική θεωρία, η θεωρία της συμπεριφοράς της επιχείρησης, η θεωρία της μεσολάβησης, η θεωρία του κόστους των συναλλαγών. Στοιχεία λογιστικής. Απόσβεση. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Ειδικά θέματα (ανάλυση νεκρού σημείου, λειτουργική μόχλευση, η καμπύλη της εμπειρίας, χρηματοδοτική μίσθωση). Πανόραμα του μάνατζμεντ. Οργάνωση (βασικές έννοιες, προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωτικής δομής, οργανωτικές δομές). Διεύθυνση (υποκίνηση, εξουσία, ηγεσία). Το μάνατζμεντ της τεχνολογίας. Μοντελοποίηση αποφάσεων με λογιστικά φύλλα. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων. Διαχείριση έργων με υπολογιστή. Microsoft Project.

Στοιχεία Δικαίου

Κύριο Άρθρο: Στοιχεία Δικαίου
Δίκαιο και κανόνες του Δικαίου. Κλάδοι του Δικαίου. Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο ερμηνείατων κανόνων του Δικαίου. Η νομολογία. Το δικαίωμα. Άσκηση και κατάχρηση δικαιώματος.Δικαιοπραξία. Είδη δικαιοπραξιών. Η σύναψη και λειτουργία της συμβάσεως. Η διοικητικήσύμβαση. Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα.

Τεχνική Μηχανική

Κύριο Άρθρο: Τεχνική Μηχανική
Κινηματική ανάλυση μηχανισμών. Διαγράμματα ταχυτήτων και επιταχύνσεων. Σχετικοί στιγμιαίοι πόλοι. Θεώρημα Aronhold-Kennedy. Κινούμενα Συστήματα Αναφοράς. Επιτάχυνση Coriolis. Αναλυτικές Μέθοδοι. Κινηματικές Αναλύσεις. Συνθήκες ισορροπίας. Νόμος δράσης-αντίδρασης. Αντιδράσεις συνδέσεων. Τριβές. Δικτυώματα. Φορτία διατομής. Διαγράμματα Αξονικών και Τεμνουσών Δυνάμεων. Ροπών Κάμψης. Νόμος Newton. Θεώρημα διατήρησης Ορμής - Στροφορμής - Ενέργειας. Ροπές Αδράνειας. Τάσεις και έλεγχος καταπόνησης. Μετατοπίσεις και παραμορφώσεις. Νόμος του Hοοk. Αξονική παραμόρφωση και διαγράμματα τάσης-παραμόρφωσης. Καμπτική καταπόνηση. Στρεπτική καταπόνηση. Λυγισμός.

Τεχνολογία Χαμηλών Θερμοκρασιών

Κύριο Άρθρο: Τεχνολογία Χαμηλών Θερμοκρασιών
Ιδιότητες-χειρισμός των κρυοσκοπικών ρευστών. Κρυοστάτες. Ιδιότητες των υλικών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μετρήσεις χαμηλών θερμοκρασιών. Μεταφορά κρυοσκοπικών ρευστών. Επίτευξη θερμοκρασιών κάτω από 4.2 Κ.

Φυσική Ι

Κύριο Άρθρο: Φυσική Ι
Το μάθημα της φυσικής 1 αποτελεί την βάση όλης της επιστήμης και όλης της τεχνολογίας. Περιέχει τα βασικά μαθηματικά που απαιτούνται για την περιγραφή των υλικών συστημάτων, σωματίδια-πεδία καθώς και τις βασικές αρχές της επιστήμης: κινηματική, δυναμική, νόμοι δύναμης, νόμοι διατήρησης, δυναμική των υλικών σημείων, συστήματα υλικών σημείων, συνεχή μέσα, ταλαντώσεις, κύματα καθώς και τις αρχές τής θεωρητικής μηχανικής όπως αρχές ελάχιστης δράσεως, εξισώσεις Χάμιλτον και εξισώσεις Lagrange. Η θεωρία αυτή μας επιτρέπει να περιγράψουμε την μικροσκοπική δυναμική των φυσικών συστημάτων μέσω τής θεωρίας Liouville. Η διατήρηση Ενέργειας, Ορμής και Στροφορμής περιγράφονται εκτενώς, καθώς αποτελούν την βάση της αντίστοιχης τεχνολογίας ύλης και ενέργειας. Εισάγεται η έννοια της διαφορικής εξίσωσης, μίας ή πολλών μεταβλητών, προκειμένου να περιγραφούν οι κινήσεις των υλικών σωματιδίων και των συνεχών υλικών μέσων καθώς και η θεωρία Fourier όσον αφορά την ανάλυση ενός τυχαίου περιοδικού σήματος στις βασικές του συχνότητες. Αυτό αποτελεί την βάση για την επιστήμη επεξεργασίας σήματος. Τέλος στο μάθημα αυτό δείχνουμε τα όρια της κλασικής μηχανικής, τόσο όσον αφορά τις αρχές τής ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας όσο και τις αρχές τής Κβαντικής Θεωρίας. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού ο φοιτητής κατανοεί τις αρχές της επιστήμης και της περιγραφής των φυσικών φαινομένων καθώς επίσης την έννοια του Αλγορίθμου και του δυναμικού συστήματος.

Φυσική ΙΙ

Κύριο Άρθρο: Φυσική ΙΙ
 • Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, μετασχηματισμοί Lorenz-Einstein, συστολή μήκους, διαστολή του χρόνου, μεταβολή της μάζας με τη ταχύτητα.
 • Εντροπία και πιθανότητα, στατιστική Maxwell-Boltzmann.
 • Χώρος των φάσεων, εξίσωση διάδοσης κύματος, Ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο κενό, συμβολή και περίθλαση κυμάτων, κυματοπακέτα, εξίσωση διασποράς, συντελεστές ανάκλασης και διείσδυσης
 • Μέλαν Σώμα, Θεωρία του Plank, ερμηνεία μερικών φαινομένων με τη θεωρία του Plank
 • Στατιστική Bose-Einstein, συνθήκες κβάντωσης
 • Φάσμα υδρογόνου, Θεωρία του Bohr
 • Θεωρία του Bohr-Sommerfeld
 • Θεωρία υλοκυμάτων του de Broglie και πειραματική της επιβεβαίωση, Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg.
 • Συνάρτηση υλοκύματος - Εξίσωση Schrödinger και εφαρμογές σε μονοδιάστατα προβλήματα - Αρμονικός ταλαντωτής
 • Το άτομο του υδρογόνου - Στροφορμή και ιδιοστροφορμή ηλεκτρονίου - Μαγνητική ροπή ατόμου
 • Άτομα με περισσότερα από ένα ηλεκτρόνια - Ηλεκτρόνια και φωνόνια στα στερεά
 • Πυρήνας - Ραδιενέργεια - Πυρηνικές αντιδράσεις - Στοιχειώδη σωματίδια.

Φυσική Περιβάλλοντος

Κύριο Άρθρο: Φυσική Περιβάλλοντος

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, δε θα διδαχθεί το μάθημα.

Ατμόσφαιρα. Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα. Ακτινοβολία. Ενέργεια της ατμόσφαιρας. Ατμοσφαιρική δυναμική. Ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα. Aέρια ρύπανση και μετεωρολογία. Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Υδρόσφαιρα. Ήχος - Ρύπανση.

Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Κύριο Άρθρο: Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Αλληλεπιδράσεις (Ισχυρές, ασθενείς, ηλεκτρομαγνητικές, βαρυτικές). Ενοποίηση των αλληλεπιδράσεων. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης. Ανιχνευτής πυρηνικών ακτινοβολιών (θάλαμοι ιονισμού, ανιχνευτές ορατής τροχιάς, απαριθμητές σπινθηρισμών, απαριθμητές στερεάς κατάστασης, ανιχνευτές υψηλών ενεργειών). Επιταχυντές. Επιταχυντές συντονισμού (κύκλοτρον, γραμμικοί). Επιταχυντές συγχρονισμού (συγχροκύκλοτρο, σύγχροτρο). Επιταχυντές συγκρουόμενων δεσμών (LEP-Tevatron). Nόμοι διατήρησης στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών.Η σελίδα αυτή ανανεώνεται αυτόματα κάθε μέρα.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή